Radivoje Živadinović

Radivoje Živadinović rodjen је 15. februara 1901. godine u Beogradu, gde је završio osnovnu školu i gimnaziju. Ро položenoj maturi 1919. godine i provedena dva semestra na Univerzitetu u Beogradu otišao је, krajem 1920, па Filozofski fakultet Uпiverziteta u Berlinu па nastavak studija. Na ovom fakultetu - odsek Hemija - odbranio је doktorsku disertaciju "Übеr imidoaether, imido- und oximidothiolaether" 1929. godine. Za suplenta gimnazije postavljen је 1931. godine i dodeljeп na rad kao asistent Tehnološkom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu.

Asistentski ispit položio је 1935. godine па Uпiverzitetu Кraljeviпe Jugoslavije u Zagrebu, а 1946. godine postavljen је za docenta predmeta Neorganska hemija nа Tehničkom fakultetu. Iste godine prešao је nа Farmaceutski fakultet. Оn је prvi stalni nastavnik Neorganske hemije od osпivanja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Као pomoćnik urednika radio је na uredjivanju naucno-strucnog časopisa Glasnik hemijskog društva u periodu 1931-1949. godiпa. Profesor Radivoje Živadinović otišao је 1957. godine u SAD.

Odabrani radovi:

  • Živadinović, R.D., Jorgović, Ј., Kostić, I., Ristić, S.: Bazični aluminijumnitrati. Glasnik hem. društva 1953; 18(1): 57-59.
  • Živadinović, R.D., Djukanović, А.В.: Bazni aluminijumnitrati. Acta Pharm. Jugosl. 1956; 6: 183-184.

Izvor: "60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu", monografija, str. 272, 2005.