A great man is one who collects knowledge the way a bee collects honey and uses it to help people overcome the difficulties they endure - hunger, ignorance and disease!
- Nikola Tesla

Remember, remember always, that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists.
- Franklin Roosevelt

While their territory has been devastated and their homes despoiled, the spirit of the Serbian people has not been broken.
- Woodrow Wilson

Наставак живописања старе цркве Светог Саве у Лос Анђелесу

Александар Живадиновић, водећи српски иконописац из Београда, осликава олтарску апсиду најстарије православне цркве у јужној Калифорнији.

У овим данима, када у црквеном богослужбеном циклусу започиње период припреме за Велики и Часни Пост, који нас припрема за прослављање Празника Христовог Васкрсења, и када нас Црква нарочито позива на учествовање у есхатолошкој реалности и пресаздању и обнављању пале природе човекове, са радошћу сведочимо још једно својеврсно обнављање и облачење у ново рухо.

Наиме, наш најстарији и први храм лосанђелески, који је изродио две монументалне цркве и парохије, ових дана пролази кроз другу фазу живописања. Овај подухват нема за сврху само да улепша богослужбени простор, него и да сведочи “нову реалност“  коју нам доноси Христово Васкрсење са поруком да “Христос Васкрсе, земљу потресе, тугу однесе, радост донесе” (Св. Владика Николај).

Read more ...

Serbian Church In History

By Very Reverend Dr. Radomir Popovic

BEGINNINGS

Serbs belong to the grand family of Slav nations. As early as 5th and 6th centuries AD they migrated from their ancient lands in Northern Europe to the Balkan Peninsular which, at the time, constituted northern regions of the Byzantine Empire. There they found a mostly deserted, devastated and pillaged territory since, prior to their arrival, it had been affected by the Grand Migration of the Euro-Asian peoples in 4th and 5th centuries AD.

Being pagan, the South Slav nations considerably contributed towards the destruction of the Christian Church organization which, in its turn, had functioned well on the Balkan Peninsular several centuries before their arrival.

It is without doubt that first Christian influences on the Serbs occurred after their arrival to the Balkans. Of course, Serbs were not the first pagan nation in this region to have come into contact with Christianity; one should also mention the Goths, Huns, Langobards, Avars, Gepids, Herulians…

Very early upon their arrival Slavs, i.e. Serbs inhabiting northern regions of Byzantium, had shown willingness to stay in the area indefinitely. This decision to stay might have been taken during the rule of Emperor Justinian (527-565) if not even earlier.

Adoption of Christianity in the already mostly Christianised Europe was, as far as the Slav tribes were concerned, a long and a complex process, but, at the same time, an unavoidable one. The neighbouring environment of Serbs, Bulgars, Croats and others had become Christian centuries before. Being pagan, these Slav nations sharply stood out against this christianized milieu and it was only a matter of time and circumstances before they also would become Christian.

Read more ...

О заслужном архимандриту Севастијану Дабовићу

ПРВОМ СРПСКОМ МИСИОНАРУ У СЕВЕРНОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ

[Свети владика Николај Жички]

За вре­ме анек­си­је Бо­сне, свра­тио сам јед­но ве­че код по­кој­ног Че­де Ми­ја­то­ви­ћа у Лон­до­ну, ко­ји је та­да ста­но­вао у Red­klif Gar­dens. Ту ми бе­ше пред­ста­вљен овај наш ве­ли­ки ми­си­о­нар и ду­хов­ник, ко­га сам пре то­га по­зна­вао са­мо пре­ко ње­го­вих пи­са­них књи­га и бе­се­да.

Ве­ли­ки хри­шћан­ски ми­си­о­нар!

Те ре­чи би­ле су ча­роб­не за ме­не. Ја сам се свом ду­шом за­ра­до­вао, по­што сам имао при­ли­ке да се са њи­ме лич­но та­да упо­знам. Да упо­знам тог ве­ли­ког Ср­би­на, и пра­ву и ис­кре­ну ду­шу.

Го­ди­не 1915. до­ве­зао сам се же­ле­зни­цом Сан­та Фе у Сан Фран­ци­ско. На ста­ни­ци при­сту­пио ми је је­дан сред­њо­ве­чан све­ште­ник и пред­ста­вио ми се: -Ја сам ар­хи­ман­дрит Се­ва­сти­јан Да­бо­вић. –А, ви сте тај ве­ли­ки хри­шћан­ски ми­си­о­нар о ко­ме ми је го­спо­дин Че­да Ми­ја­то­вић го­во­рио. Он се до­бро­ћуд­но осмех­нуо.

Та­кав је увек био: са­ма до­бро­ћуд­ност, кро­тост, ти­хост и тр­пе­љи­вост. Та­ко је остао до смр­ти.

Док смо се во­зи­ли у трам­ва­ју, он је у го­во­ру пре­ла­зио са кон­ти­нен­та на кон­ти­нент, са оке­а­на на оке­ан, као из со­бе у со­бу. Ње­му је све то би­ло бли­ско и обич­но, као за ме­не да­ле­ко и нео­бич­но. То је би­ло пре два­де­сет пет го­ди­на. Ко би та­да мо­гао слу­ти­ти да ћу ја, као епи­скоп Жич­ки, опо­ја­ти и са­хра­ни­ти то­га срп­ског ми­си­о­на­ра у ма­на­сти­ру Жи­чи 1940. го­ди­не! Но, ствар­ност пре­ва­зи­ла­зи све људ­ске слут­ње и сно­ве. А ствар­но­шћу упра­вља про­ми­сао Бо­жи­ји. За­и­ста, про­ми­сао Бо­жи­ји у жи­во­ту по­кој­ног оца Се­ва­сти­ја­на са­свим је ја­сан и ди­ван. Про­сто, као план јед­но­га до­ма­ћи­на у по­гле­ду њи­ве и рад­ни­ка на њи­ви, та­ко је план Бо­жи­ји у по­гле­ду овог на­шег ми­си­о­на­ра у Но­вом Све­ту очи­гле­дан, сми­шљен и це­лис­хо­дан. Ми ће­мо из­не­ти тај план, па не­ка чи­та­о­ци са­ми су­де.

.
Read more ...

The Spiritual Heritage of the Serbian Church

by VESELIN KESICH

A paper read at the meeting of the Holy Cross Greek Orthodox Alumni Association, Brookline, Massachusetts

The spirit of any particular national church is manifested above all in its saints, as well as in the work and writings of its most outstanding leaders. Therefore we shall devote this paper to those shepherds of the Serbian Orthodox Church who in their lifetimes were immersed in the spirit of universal Christianity and at the same time served in their local churches as witnesses and martyrs of Christ. We shall select a few of them; those who filled their time with Church work of lasting importance.

At the beginning of the history of the autocephalous Serbian Church, we have its greatest son, St. Sava (1173-1236). The history of this church starts really with him. As a young man, Rastko Nemanjich showed an inclination for a life of prayer and meditation. His father, Stevan Nemanja, was the founder of the Serbian state which sharply extended its boundaries and became an empire later on, in the fourteenth century under Tsar Dushan. Rastko left his father's home, went to Mount Athos, and became a monk, Sava, when he was eighteen years old. For the next sixteen years he lived the life of an ascetic and passed through the school of Orthodox spirituality at its very center, Mount Athos. There he transformed an abandoned monastery into a place for training and educating future spiritual leaders of the Serbian Church. This monastery, Hilandar, has performed just this role throughout centuries. At the end of his rule, Sava's father became a monk, joined his son, and died in Hilandar in 1900.

.
Read more ...

A brief History of the Western American Diocese of the Serbian Orthodox Church in North and South America

World headquarters: The Serbian Orthodox Church in North and South America is a US-based autonomous church body in the jurisdiction of the Serbian Orthodox Patriarchate headquartered in Belgrade, Serbia.

Administrative structure: There are 3 diocese in the United States: The diocese of New Gracanica and Midwestern America, with its headquarters at the New Gracanica Monastery in Third Lake, Illinois; the Eastern American Diocese, with its headquarters in Mars, Pennsylvania; and the Western American Diocese, with its headquarters in Alhambra-Los Angeles, California.

The present Serbian Orthodox Church in North and South America has its origins in the immigration of Serbs who came from the regions of the Austro-Hungarian Empire, Dalmatia, Montenegro and the Balkans in the middle to late 19th century. A large immigration of Serbs followed from the Ottoman ruled Kosovo and Metohija region between the years 1890-1915.

.
Read more ...

The Condition of Society

By Archimandrite Sebastian Dabovich,
from his book Preaching in the Russian Church,
San Francisco, 1899.

How long will it thus go on! When will the baptized become active Christians, so that the pastors may give their attention to the conversion of the heathen? What a terrible battle we must fight. Already the fire of hell is in the world. Great cities are multiplying throughout the land. The farmer, as the word is defined in our dictionaries, is a thing of the past. It is now the land-owner with a mansion in the city, a yacht on the sea, and with a private train across the continent. There are comparatively but a few laborers in the fields—too poor to support families. The quiet country homes are becoming few, shall I say precious? I fear not so, because people are fast losing their ability to rightly estimate the value of things. Most of the cities in all the world are overcrowded. The female portion of the population is most conspicuous. A stupid craze after unwholesome fashions is the one all-absorbing passion of the majority of women. There is no room for gardens and yards; most of the children in San Francisco are actually brought up in the streets.

.
Read more ...

Serbian Orthodox Church in the U.S.A.

The origin of the ecclesial presence in the U.S.A. of the Serbian people began in the middle of the 19th century, as Serbs began to immigrate to the North American Continent. Most of the immigrants at that time were from the areas of Austria-Hungry, Dalmatia and Montenegro. With hundreds of new immigrants from 1892-1901, the first church communities were established in California and in parts of the South. The parishes that formed during this time generally were served under the multi-ethnic Russian North American mission, led by the Russian Orthodox Archbishop in New York. Atop the highest hill in the city of Jackson, California, the first Serbian parish was established by Archimandrite Sebastian Dabovich—the first U.S. born Orthodox priest. Consecrated in 1894 by Bishop Nikolai, the Russian Archbishop of Alaska and North America, it is believed to be the oldest Serbian church in U.S.A.

.
Read more ...

Савремени еклисиолошки подсетник о Дијаспори

Поводом тзв. „Америчког раскола“

(Из необјављеног, само за Синодске Оце Архијереје намењеног, а за превазилажење тзв. „Америчког раскола“ написаног, текста Архимандрита Атанасија Јевтића: „Историја и анализа Америчког раскола и предлози за његово превазилажење“, завршеног фебруара 1990. године. Изводи су бирани из првог дела текста по основном критеријуму ове књиге, и изостављени неки други моменти. Данас, када је српски Амерички раскол Литургијски превазиђен, овај текст може бити објављен.)

Дијаспора је поодавно један од најсложенијих проблема читавог Православља, и зато је с разлогом стављена на дневни ред будућег Васељенског Сабора Православне Цркве. Да одмах буде јасно: Дијаспора, као и код Јевреја у Светом Писму, није по себи неко зло. Она је била неизбежност и изазов за Израиљ Божији, стари и нови, тј. за Цркву. Ако ништа друго, Дијаспора све нас, као заједницу Народа Божијег у историји, подсећа на путнички и крсни статус Цркве у овом свету и веку: „у свету смо, али нисмо од овога света“, у Дому смо Божијем, али је Домострој (Икономија) још у току; Царство Божије је већ присутно, али смо још на путу ка Царству, ка Небеској Отаџбини.

.
Read more ...
Page 1 of 2

People Directory

Predrag Pedja Stojakovic

Predrag Stojakovic was born June 9, 1977 in Slavonska Pozega, Yugoslavia.

He is currently the director of player personal for the Sacramento Kings and the General Manager of the Reno Bighorns.

Stojakovic spent most of his career in the NBA. At 6'9'' he played small forward. He won the NBA Three points shootout two times, was the first European (Serbian-Greek) player to win one of the All Star Weekend Competitions.

Read more ...

Publishing

Poemes de Jovan Dučić / Песме Јована Дучића

Translated into French by Petar Bubresko. Bilingual edition (French and Serbian)

The first bilingual edition translations of poems in French of this prince of Serbian poetry. These translations of poems Dučić meet two objectives: to publicize the work of the poet to Francophone readers and pay tribute to both the Serbian language Dučić and French language to which the great poet and Petar Bubreško were passionately attached. This book is dedicated to Leposava Bubreško (1923-2013) professor Bubreško’s wife who wanted so much this work to be published.

Publishers: Sebastian Press, Vidoslov, and Metokhia

216 pages, soft bound, published in 2015, price $15


Песме Јована Дучића

На француски језик превео проф. др Петар Д. Бубрешко

Ова књига је посвећена Лепосави Бубрешко (1923-2013), супрузи професора Петра Д. Бубрешка, која је толико желела да ово дело изађе на светлост

Саиздавачи: Видослов, Требиње и Metokhia, Paris

ПОЕЗИЈА

Мирна као мрамор, хладна као сена,
Ти си бледо тихо девојче што снева.
Пусти песма других нека буде жена,
Што по нечистим улицама пева.

Ја не мећем на те ђинђуве са траком,
Него жуте руже у те косе дуге:
Буди одвећ лепа да се свиђаш сваком,
Одвећ горда да би живела за друге.

Буди одвећ тужна са сопствених јада,
Да би ишла икад да тешиш ко страда,
А чедна, да водиш гомиле што нагле.

И стој равнодушна, док око твог тела,
Место китњастог и раскошног одела,
Лебди само прамен тајанствене магле.

Read more ...